Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional

 

/uploads/posts/2013-02/1360257772_image001.jpg
ANDRIŢCHI Viorica
Şef catedră,  
Doctor habilitat,
conferenţiar universitar 

Experienţă şi performanţe:

 

SCOPUL MAJOR: Formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere din sistemul de învăţămînt general și profesional tehnic în contextul dezvoltării culturii profesionale, actualizării achiziţiilor cognitive şi a abilităţilor practice în conformitate cu politica educaţională a statului; formării competenţelor de management a schimbărilor în educaţie conform dezideratelor educaționale naționale. 

OBIECTIVE:
 1. Diversificarea formelor de perfecționare a cadrelor didactice și de conducere, conform nevoilor profesionale, standardelor profesionale  și normelor metodologice în vigoare.
 2. Asigurarea premiselor curriculare, informaţionale, tehnice şi tehnologice, materiale, sinergetice în contextul calității și relevanței cursurilor de profesională continuă  oferite.
 3. Realizarea cercetărilor științifice în domeniul formării profesionale continue, în scopul îmbunătățirii calității procesului de formare profesională continuă  a cadrelor didactice și manageriale.
 4. Promovarea consecventă a imaginii favorabile a Institutului de Științe ale Educației și creșterea competitivității acestuia.
În cadrul catedrei activează personal didactico-ştiinţific de înaltă calificare, competent, competitiv, capabil să ofere servicii de formare profesională continuă calitative:
 • Andrițchi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar, șef catedră;
 • Paniş Aliona, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar;  
 • Afanas Aliona, doctor în pedagogie;  
 • Puzur Elena, doctor în psihologie;
 • Vrabii Violeta, lector universitar, doctorandă IȘE;
 • Emilianov Vera,  metodist.

Oferta de formare profesională continuă a catedrei este diversă, actuală, relevantă:
 • programe de formare continuă multidisciplinare: 
  • Psihopedagogie pentru cadrele didactice din învățămîntul general; 
  • Psihopedagogie pentru cadrele didactice de sprijin; 
  • Psihopedagogie pentru cadrele didactice fără studii pedagogice; 
  • Psihopedagogie pentru cadrele didactice din Centrele de Creaţie a  Copiilor; 
  • Psihopedagogie pentru educatorii din şcolile internat; 
  • Psihopedagogie pentru pedagogii sociali; 
  • Psihopedagogie pentru pedagogii organizatori; 
  • Psihologie școlară.
 • programe de formare continuă a managerilor școlari: 
  • Management educaţional (directorii instituţiilor de învățămînt); 
  • Management educaţional (directori adjuncţi educaţie); 
  • Management educaţional (directori adjuncţi instruire);
 • programe de recalificare profesională: 
  • Psihopedagogie pentru cadrele didactice fără studii pedagogice (50 credite); 
  • Psihopedagogie pentru cadrele didactice din învățămîntul secundar general și mediu de specialitate (30 credite, conform ordinului 199 din 04.04.2011, ME);
  • Psihologie şcolară;
 • module tematice (de 8/16/24/32/40 ore) centrate pe nevoile de formare profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale etc.
Conform fişelor de opinie, completate de beneficiarii cursurilor de formare continuă, Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional reprezintă o echipă coezivă de formatori competenţi, competitivi. Conţinutul oferit de colaboratorii catedrei este actual, relevant nevoilor de formare ale beneficiarilor. Metodele valorificate de formatori sunt activ-participative, motivante, incitante, ce îi determină la implicare conştientă şi activă în cadrul orelor.

Munca în echipă este cheia marilor realizari. Echipa catedrei Psihopedagogie și Management Educațional este bogată în resurse umane de excepție și reprezintă o forță a IȘE, care îi promovează constant imaginea favorabilă prin contribuția substanțială la dezvoltarea profesională cu succes a cadrelor didactice și manageriale din țară. 

 

 

 

 Sînteți întotdeauna bineveniți la Institutul de Științe ale Educației!
Telefoane de contact:
    022468733; 
m. 067442457