Director adjunct Formare Continuă

 

Nelu VICOL, conferenţiar universitar (docent), doctor în filologie, prorector al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (or. Chişinău), născut la 02.01.1952 în comuna Badicul Moldovenesc, judeţul Cahul, Republica Moldova.

Studii: medii generale (1959-1969); superioare – universitare (1969-1974) şi doctorale (1994-1998), Universitatea de Stat din Moldova, or. Chişinău.

Cercetare ştiinţifică (vechime peste 30 de ani şi peste 160 de publicaţii: studii, monografii, ghiduri, compendii, manuale de): fonetică, lingvodidactică (educaţie lingvistică şi literară), fonologie, ortologie, psiholingvistică, ortografie, lingvistică generală, sociolingvistică, lingvistică română, estetică a limbii, limbaj uman, limbaj educaţional, comunicare interumană/interpersonală, educaţie, cultură, formare profesională iniţială, formare profesională continuă.
Specializările:
 • -1975, cursuri la Institutul Naţional de Instruire Continuă, or. Chişinău;
 • -1994-1997, studiile de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova, or. Chişinău;
 • -1998, cursurile de formatori la "Pro didactica”, or. Chişinău;
 • -2001, cursurile internaţionale "Limbă, cultură şi civilizaţie românească”, Universitatea din Craiova, România;
 • -2001, cursurile de stagiere ştiinţifico-didactică, Universitatea "Al. I. Cuza” din Iaşi, România;
 • -2002, cursurile de stagiere ştiinţifico-didactică, Universitatea "Dunărea de Jos” din Galaţi, România;
 • -2003, 02-10 martie, cursurile internaţionale "Formation des formateures” în cadrul Proiectului Tempus-Tacis "Modernisation de la gestion de l’Université de Cahul”, Université de Nice-Sophia Antipolis, France;
 • -2005, 13-14 mai, Seminar internaţional "Dezvoltarea profesională a practicienilor din domeniul educaţiei şi a experienţei de predare/învăţare în ţările Europei de Sud-Est”, or. Ohrid, Macedonia;
 • -2005, 16-26 august, cursuri de formare profesională la limba şi literatura română, Institutul Cultural Român, Sinaia, România;
 • -2006, 10-20 august, cursuri de formare profesională la didactica limbii şi literaturii române, Institutul Cultural Român, Sinaia, România;
 • -2018, noiembrie, cursuri de formare profesională continuă la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România;
 • -2019, noiembrie, cursuri de formare profesională continuă, casa Corpului Didactic din Iași, România
Activitatea didactico-ştiinţifică:
 • -1994-2000, doctorand şi lector universitar la Catedra de Lingvistică Generală, Română şi Romanică, Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova, or. Chişinău;
 • -1996-1999, şef al Laboratorului de Lingvistică la Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova;
 • -1999, susţinerea doctoratului şi conferirea titlului ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea 10.02.05 – Filologie (Limba română); 
 • -2000-2004, prorector-activitate didactică al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu”, or. Cahul;
 • -2000-2003, şef-interimar al Catedre de Filologie Română, Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu”, or. Cahul;
 • -2001,  conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent);
 • -2001-2004, instituirea Bursei  nominale "Nelu Vicol” şi acordarea acesteia studenţilor Facultăţii de Litere a Universităţii "B.P. Hasdeu” din Cahul;
 • -2001 până în prezent, profesor asociat al Universităţii "Dunărea de Jos”,  Galaţi, România;
 • -2002..., fondator şi Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice din Republica Moldova;
 • -2004…, conferenţiar universitar al Catedrei de Educaţie Lingvistică şi Literară a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, or. Chişinău;
 • -2005..., membru al Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română din Cluj-Napoca, România;
 • -2005…, prorector cu responsabilităţi de activitate didactică şi de formare profesională continuă al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, or. Chişinău;
 • -2005-2011, membru al Consiliului Ştiinţifico-Didactic al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei;
 • -2005-2006, membru al grupurilor de lucru ale Ministerului Educaţiei şi Tineretului privind elaborarea concepţiilor
 • a)Centrului de Facilitare Educaţională,
 • b) Formării Cadrelor din Administraţia Publică,
 • c)Regulamentului de Formare şi Atestare Profesională a Cadrelor Didactice şi Manageriale în Sistemul Educaţional al Republicii Moldova;
 • -2006-2010, coordonator al Proiectului Instituţional "Fundamentele teoretice şi metodologice ale educaţiei lingvistice şi literare a elevilor” (proiect de cercetare în ştiinţele educaţiei al Sectorului „Educaţia Lingvistică şi Literară” al I.Ş.E.), aprobat de AŞM;
 • -2006…, formator  naţional al personalului didactic certificat de Ministreul Educaţiei şi Tineretului; 
 • -2006…, conceptór de curriculum în învăţământ certificat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
 • -2006-2011, membru al redacţiei ştiinţifice a Analelor Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, România, Fascicula XXI „Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei”; 
 • -2006-2011, membru al Grupului ştiinţific de expertiză a lucrărilor la conferinţele internaţionale organizate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
 • -2006, noiembrie, conferirea Diplomei de gradul II a Guvernului Republicii Moldova „pentru activitate prodigioasă în domeniul dezvoltare-cercetare şi contribuţie substanţailă în dezvoltarea învăţământului public din Moldova”;
 • -2007 februarie, 2008 martie-aprilie,  membru al Comisiei de Evaluare a Concursului Republican „Pedagogul anului”;
 • -2007, membru al Consiliului Naţional pentru Aprobarea Manualelor;
 • -2007 iunie, membru al Comisiei republicane de atestaţie a cadrelor didactice la gradele unu şi superior la limba şi literatura română;
 • -2007, aprilie, membru al Consiliul ştiinţific specializat DH.30.10.02.19 – 03, U.S.M., pentru susţinerea tezei de doctor în filologie „Particularităţi articulatorii şi parametri acustici ai africatelor în limbile română şi engleză (interpretare lingvistică a materialelor experimentale)” la specialitatea 10.02.19 – Lingvistica generală (contrastiv-tipologică) prezentată de dl Chirdeachin Alexei;
 • -2007, coordonator al elaborării şi autor al Ghidului metodologic „Valorificarea în curriculum a valenţelor mediului rural” în cadrul Proiectului „Educaţie de calitate în mediul rural din Molodva” finanţat de Banca Mondială;
 • -2007, coordonator ştiinţific al culegerii „Comunicări la Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Problematica educaţiei în mileniul III: naţional, regional, european”, organizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
 • -2007, septembrie, abilitarea dreptului de conducere şi consultare a tezelor de doctor în ştiinţe la specialitatea 13.00.01 – pedagogie generală, în conformitate cu Dispoziţia nr. D803-24/09 din 24 septembrie 2007 a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare;
 • -2007..., membru al grupului de lucru al Ministerului Educaţiei şi Tineretului asupra Planului de acţiuni privind Programul de instruire şi formare profesională în sistemul de învăţământ secundar profesional în cadrul Proiectului Hifab International;
 • -din 2007, membru al Consiliului Suprem de Securitatea Circulaţiei Rutiere pe lângă Preşedintele Republicii Moldova (responsabil de compartimentul de educaţie a securităţii circulaţiei rutiere în învăţământul preuniversitar); 
 • -2008, coordonator al Grantului de calitate în cadrul Proiectului „Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova” finanţat de Banca Mondială;
 • -2008, iunie, preşedinte al Comisiei republicane de atestaţie a cadrelor didactice la gradele unu şi superior la limba şi literatura română;
 • -2008, membru al Grupului mixt de experţi privind elaborarea concepţiei şi curriculumului de educaţie ecologică în învăţământul public din republică (Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Sănătăţii);
 • -2008 până în prezent, membru al Seminarului specializat de profil al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală;
 • -2017 până în prezent, membru al Școlii doctorale, UST, USC „B.P.Hasdeu”, IȘE, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală;
 • -2008, membru al Colectivului de redacţie ştiinţifică a volumului „Problematica educaţiei în mileniul al III-lea”. Lucrările Conferinţei Internaţionale din 15-16 iunie 2007, Galaţi, România, Galaţi University Press, 2008;
 • -2008-2010, director al Centrului Republican de Dezvoltarea a Învăţământului Profesional;
 • -2008-2011, membru al Consiliului Naţional pentru standardele ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale al Guvernului Republicii Moldova;
 • -2009, 10-12 februarie, participant activ la Seminarul II de instruire privind implementarea pilot a cursului de antreprenoriat, organizat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului al RM în colaborare cu Proiectul de asistenţă tehnică „Suport pentru Dezvoltarea Sistemului de Instruire şi Formare Profesională în Moldova” finanţat de Agenţia Suedeză de Dezvoltare Internaţională Sida/Asdi şi implementat de Hifab;
 • -2009, 16-17 mai, membru al Comitetului ştiinţific al Conferinţei Internaţionale „Întoarcerea în Ithaka. Literatura română din exil şi din afara graniţelor: realizări, recuperare, restituire”, Drobeta Turnu-Severin, România;
 • -2009, 25-30 august, participant activ la Congresul XXX al Învăţătorilor din România şi al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare, Bucureşti, România;
 • -2009, participant activ în Proiectul „Educaţia centrată pe acela care învaţă”;
 • -2009, formator local în cadrul Proiectului „Educaţia centrată pe aсela care învaţă”;
 • -2009, 10-11 şi 20 noiembrie, participant activ la Seminarul „Managementul ciclului de proiect”, organizat de Hifab International, Chişinău, Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional;
 • -2009, membru al Colectivului de redacţie ştiinţifică a culegerii „Lucrările conferinţei internaţionale „Problematica educaţiei în mileniul III”, organizată de Universitatea „Dunărea de Jos – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic” din Galaţi, România;
 • -2009, 05 mai, participant la Atelierul de instruire (II) „Informaţia de pe piaţa muncii şi sistemul educaţional”, Chişinău, organizat de Proiectul de asistenţă tehnică „Suport pentru Dezvoltarea Sistemului de Instruire şi Formare Profesională în Moldova” finanţat de Agenţia Suedeză de Dezvoltare Internaţională Sida/Asdi şi implementat de Hifab în comun cu MET;
 • -2010, 28-31 martie, participant la Conferinţa internaţională a membrilor Grupului de Referinţă „International Meeting and Business Cooperation in EU Neighouring. Procesul de la Torino” pentru analiza sistemului şi politicilor ETF, Torino, Italia;
 • -2010, 25 mai, Prezentarea raportului „Procesul de la Torino”- Analiza sistemului VET (Vocational Education and Training) şi politicilor din Republica Moldova (elaborat de autorii Nelu Vicol şi Nicolae Huţu) în cadrul Seminarului organizat de Fundaţia Europeană pentru Instruire (ETF) în colaborare cu Ministerul Educaţiei;
 • -2010..., membru al Colegiului de redacţie al Anuarului Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei Române;
 • -2010, iunie, prezentarea în plen a comunicării „Curriculumul şcolar: vizualizare didactică şi culturală”, Simpozionul Internaţional „Valori didactice româneşti: premise pentru un învăţământ european”, Galaţi, România;
 • -2010, 26 august, Prezentarea raportului  "Procesul de la Torino”- Analitical study on education and business cooperation in the Republic of Moldova (elaborat de autorii Nelu Vicol, Ecaterina Ionaşcu-Cuciuc) în cadrul Seminarului organizat de Fundaţia Europeană pentru Instruire (ETF) în colaborare cu Ministerul Educaţiei;
 • -2010, 26-29 septembrie, participant la Conferinţa internaţională a membrilor Grupului de politici educaţionale ETF "Procesul de la Torino”- Education end Bussines Study, Torino, Italia;
 • -2010, 24-27 octombrie, participant la Conferinţa internaţională a Grupului de Politici ETF în Domeniul VET pe tema „Linked learning: can options in post-secondary vocational education and training make a difference?”, Torino, Italia;
 • -2010, 18-20 noiembrie, Seminarul „Businessplan. Planul de desfăşurare economică a şcolilor pilot” organizat de CulturKontact Austria şi CRDÎP la IŞE;
 • -2011, martie, participant activ în seminarul metodologic de proiectare şi elaborare a standardelor educaţionale, organizat de UNICEF Moldova cu experţi din SUA;
 • -2011, membru al Colegiului ştiinţific al redacţiei „Anuarul Institutului de Cercetări Socioumane” Sibiu al Academiei Române;
 • -2011 iunie, participant activ la masa rotundă „Programul de instruire lingvistică pentru minorităţile naţionale din Republica Moldova 2010-2011” organizat de Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Molodva (ANTEM) şi Înaltul Comisariat pentru Minorităţi Naţionale al OSCE (Hague);
 • -2011 iunie-august, coordonator al stagiilor şi seminarelor republicane în cadrul proiectului UNICEF „Formarea cadrelor didactice şi a specialiştilor din direcţiile generale raionale/municipale învăţământ, tineret şi sport din republică în metotologia implementării curricula disciplinare modernizate” (peste 2000 de participanţi);
 • -2011, august, participant activ la masa rotundă „Limba română – necesitate reală sau pseudopodă” organizat de ANTEM şi Înaltul Comisariat pentru Minorităţi Naţionale al OSCE (Hague) în cadrul Programului de instruire lingvistică a minorităţilor naţionale din Republica Moldova 2011-2012;
 • -2011, 07 septembrie, participant activ la Seminarul „Formarea continuă şi atestarea cadrelor didactice şi manageriale: procese care contribuie la asigurarea calităţii procesului educaţional” organizat de secţia „Formare continuă şi atestare” a Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din mun. Chişinău;
 • -2011, 01-02 noiembrie, membru al Comitetului ştiinţific al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării”, IŞE, Chişinău;
 • -2011, 12-13 noiembrie, membru al Comitetului Ştiinţific al Conferinţei Naţionale cu participare internaţională „Problematica educaţiei în mileniul al III-lea – orientări, perspective şi evoluţii ale sistemului de învăţământ”, ediţia a IX-a, Universitatea „Dunărea de Jos” – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Galaţi, România;
 • -2011, 22-25 noiembrie, participant activ la Conferinţa Internaţională „Governance and effective Vocational Education and Training (VET) policies: the role of evidence. A „Torinet” Initiative”, Torin, Italia;
 • -2011, 19 decembrie, membru şi referent oficial al Comisiei pentru evaluarea şi susţinerea tezei de doctorat „Metafora poeziei religioase din revista „Gândirea” elaborată de doctoranda Magdalena Pruneanu pentru conferirea titlului ştiinţific de doctor în filologie, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România;
 • -2011, 19 decembrie, membru şi referent oficial al Comisiei pentru evaluarea şi susţinerea tezei de doctorat „Stil şi expresivitate în opera lui Alexandru Ivasiuc” elaborată de doctoranda Alina Nicola pentru conferirea titlului ştiinţific de doctor în filologie, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România;
 • -2012, 14 februarie, participant cu discurs în Seminarul internaţional pe problematica sistemului de învăţământ secundar profesional VET, organizat de ETF-Torino, IŞE, Chişinău;
 • -2012, februarie, Conferirea Diplomei Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova „pentru înaltul profesionalism, manifestat pe parcursul întregii cariere profesionale, activitate didactică şi ştiinţifică prodigioasă, contribuţie substanţială la formarea cadrelor didactzice...”;
 • -2012, 9-11 iunie, membru al Comitetului ştiinţific al Simpozionul Internaţional „Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european”, ediţia a VII-a, Galaţi, România;
 • -2013, 18-19 mai, simpozionul internaţional „Întoarcerea în Ithaca. Cultura românească din exil şi din afara graniţelor”, ediţia a III-a, Drobeta Turnu-Severin, România;
 • -2013, 08-09 iunie, simpozionul internaţional „Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european”, ediţia a VIII-a, CCD, Galaţi, România;
 • -2013, 01-02 iunie, Simpozionul Naţional „Orientări privind asigurarea calităţii în educaţia contemporană”, Ediţia a V-a, Sibiu, România;
 • -2013, 11-12 iulie, Conferinţa Internaţională „Lixic comun/Lexic specializat: Limba română în timp şi spaţiu”, Ediţia a VI-a, Galaţi, România;
 • -2013, 18-19 octombrie, moderator, Conferinţa Internaţională „Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă”, IŞE, Chişinău;
 • -2013, 6-7 noiembrie, Simpozionul Internaţional „Istorie, Cultură, Patrimoniu”, Iaşi, România;
 • -2013, 21-23 noiembrie, International Conference (Re)constructing Latinity: National and Transnational Identities of Romance Cultures. Interdisciplinary and Transdisciplinary Approaches, Sibiu, România;
 • -2013, 02 decembrie, participant activ la Masa rotundă "Analiza funcţională a Ministerului educaţiei”, Chişinău, Casa Guvernului;
 • -2014, 22-23 mai, moderator al Secţiei I „Cultură şi civilizaţie românească în context european”, Simpozionul Internaţional „Istorie, Cultură, Patrimoniu”, ediţia a VII-a, Muzeul Literaturii Române, Iaşi, România
 • -2014, 11-12 decembrie, moderator, atelierul VI „Formarea cadrelor didactice”,  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Eficientizarea învăţământului-vector al politicilor educaţionale moderne”, 11-12- decembrie 2014, IŞE, Chişinău
 • -2014, recenzent, Educaţia civică. Curriculum de formare continuă (autori: N. Bucun, A. Bolboceanu, G. Bulat et alii), Chişinău: Tipogr. „Multi-Art”, 2014
 • -2015, martie-septembrie, formator în domeniul egalităţii şi nediscriminării (program de formare a cadrelor didactice, proiectul „Promovarea egalităţii – Consolidarea agenţilor schimbării”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu suportul financiar al Uniunii Europene);
 • -2015, februarie, discurs (mesaj de salut) în plenul Conferinţei Internaţionale  „Dimensiunea europeană a educaţiei artistice şi culturale”, Colegiul Naţional de Muzică "Şt. Neaga”, Chişinău
 • -2015, 07 septembrie, invitat special, Conferinţa Internaţională „Limbă, Etnie, Comunicare”, organizată de Centrul de Informare al României, Universitatea de Stat din Comrat;
 • -2015, redactor ştiinţific şi responsabil de ediţia volumului „Dimensiunea europeană a educaţiei artistice culturale”. Materialele Forumului Cultural Internaţional, 26 februarie 2015, Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”, Chişinău; 
 • -2015, 22 septembrie (nr. 732), Diploma Ministerului Educaţiei pentru activitate remarcabilă didactico-ştiinţifică, competenţă şi profesionalism, contribuţie substanţială la formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale şi cu prilejul Zilei Profesionale a lucrătorilor din învăţământ;
 • -2016, martie, prezent, membru al Consiliului Ştiinţific al Şcolii Doctorale (Universitatea de Stat Tiraspol, Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” Cahul, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei);
 • -2016,11-12 iunie, membru al Comitetului ştiinţific al Conferinţei Internaţionale „Educaţie şi spiritualitate”, ediţia III, Universitatea din Craiova, România;
 • -2016, 20 octombrie, decorat cu Diploma de Gradul Întâi a Guvernului Republicii Moldova, pentru înaltă măiestrie profesională şi promovare consecventă a valorilor general-umane, activitate didactico-ştiinţifică prolifică, merite deosebite în dezvoltarea programelor de perfecţionare continuă a cadrelor didactice şi manageriale;
 • -2016, 20 octombrie, decorat cu Medalia 70 de ani de la crearea primelor instituţii de cercetare şi 55 de ani de la fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, legitimaţie nr. 260;
 • -2017, 13 mai, moderator al Secţiei 2 „Utilizarea eficientă a instrumentelor de evaluare criterială prin descriptori”, în cadrul Simpozionului Pedagogic Internaţional „Evaluarea criterială prin descriptori: provocări şi oportunităţi”, ediţia a II-a, IŞE;
 • -2018, 26 ianuarie, comunicare în plenul Seminarului Metodologic Republican „Continuitatea implementării evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar”, IŞE;
 • -2018, 25 aprilie, participant activ în cadrul Mesei rotunde Tranziții paradigmatice moderne – conjunctură oportună cercetării de calitate (protagonist dr.conf.univ. Claudiu Bunăiașu, Universitatea din Craiova, România), organizată de Școala Doctorală (Universitatea de Stat Tiraspol, Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” Cahul, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei);
 • -2018, 25 aprilie, discurs la Masa rotundă a Școlii doctorale cu tematica „Tranziții paradigmatice moderne – conjunctură oportună cercetării de calitate”, Universitatea de Stat Tiraspol;
 • -2018, 10-11 mai, discurs în ședințele plenară și de totalizare ale Seminarului metodologic republican „Școala, biserica și comunitatea: parteneriat pentru educație”, Chișinău, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, Ministerul Educației, Culturii și cercetării, Institutul de Științe ale Educației;
 • -2018, 8-9 iunie, moderator, Simpozionul regional „Casa de la școală”, Casa Corpului Didactic, Galați, România;
 • -2018, expert național în evaluarea proiectelor științifice în cadrul competiției naționale a granturilor doctorale, 22 mai – 08 iunie 2018, pentru anul de studii 2018-2019, Adeverința nr. 028 din 13.07.2018, eliberată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ordinul nr. 759 din 21.05.2018;
 • -2019, Diploma de Onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ordin nr. 1514-p din 01.10.2019;
 • -2019, 19-22 noiembrie, stagiu de FPC la Casa Corpului Didactic și la Inspectoratul Școlar Județean Iași, România;
 • -2019, 20 decembrie, membru al Comitetului științific și coordonator-organizator al Conferinței Internaționale „Orientări creative în învățământul și cercetarea românească la 30 de ani de la Revoluție. O privire intra-, pluri- și transdisciplinară”, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, România;
 • -2020, ianuarie, conducător al Proiectului 20.80009.0807.45A Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale (2020-2023), finanțat de ANDC; 
 • -2020, 22-23 mai, Diplome of Participation, Internațional Conferance „Didactics-Past, Present and Future Prespectives”, 6th Edition, University „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Romanian.
 Participări la foruri ştiinţifico-lingvistice şi ştiinţifico-didactice:
 •  - 1995-2020, participare la peste 100 de congrese, colocvii şi sesiuni ştiinţifice internaţionale, naţionale, republicane, orăşeneşti, universitare şi interuniversitare de lingvistică generală,  particulară şi aplicată, sociolingvistică, psiholingvistică, educaţie/pedagogie, învăţământ preuniversitar şi universitar, didactică, formare profesională iniţială şi continuă desfăşurate în Republica Moldova, România, Franţa, Italia şi Macedonia.
Publicații: peste 160 - monografii, compendii, materiale didactice, studii, articole etc.
Alte activităţi:
 • -1976-1978, şef de secţie în organele pentru tineret, Cahul;
 • -1979-1981, director al pensiunii „Struguraş” din Koblevo, regiunea Nicolaev, Ucraina;
 • -1982-1984, şef al secţiei de activitate cultural-instructivă, sanatoriul „Bucuria”, Republica Moldova;
 • -1984-1986, colaborator şi redactor stilistic al revistei „Învăţătorul sovietic” şi al hebdomadarului „Învăţământul Public”, or. Chişinău;
 • -1986-1988, redactor şi corector al Editurii „Ştiinţa”, or. Chişinău;
 • -1995-1997, preşedintele Prezidiului Ligii Pedagogilor din Moldova;
 • -1998-1999, preşedintele Ligii Pedagogilor din Moldova;
 • -2002-2004, deputat în Consiliul raional Cahul.
Cunoaşterea limbilor: româna (maternă), rusa (nivel avansat), franceza (nivel colocvial).
Posedarea computerului şi Internetului: nivel avansat, programul Word; Power Point; Moodle, Zoom   
Situaţia militară: incorporabil;
Adresa de la serviciu:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina, nr. 104, biroul 316, MD 2059, or. Chişinău
Republica Moldova
Tel.: +373 22 46 67 87 tel./fax (birou); +373 22 400 700 (antecameră); +373 22 45 98 54 (fax); + 373 677 00 774 (mobil); + 373 69 88 66 48 (mobil)