Director adjunct Ştiinţă

 

 

BUCUN, Nicolae,
director adjunct Ştiinţă

 

(16.09.1944) – medic, psiholog, pedagog, doctor în medicină, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, academician al Academiei de Psihologie şi Management, Federaţia Rusă, Санкт-Петерсбург. S-a născut la 16 septembrie 1944, în satul Clocuşna, raionul Ocniţa. 1961 – absolveşte şcoala medie din satul natal. 1961-1967 continuă studiile la Facultatea de medicină genetică a Universităţii de Stat de Medicină din Chişinău. Doctorand al Universităţii de Stat de Medicină (1967–1970); Asistent universitar la Universitatea de Stat de Medicină (1970–1975); Şef al laboratorului în departamentul „Formarea profesională a persoanelor cu disabilităţi” la Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice (1975–1988); Director adjunct pentru ştiinţă la Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice (1986-1990); Director al Institutului de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice (1990-1999); Prim – viceministru al Ministerulului Educaţiei şi Ştiinţei (1999-2002); Prorector pentru ştiinţă al Institutului de Stat de Instruire Continuă (2002–2007); Director adjunct pentru ştiinţă la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (2007–prezent).

     Dl Nicolae Bucun este primul doctor habilitat în psihologie din Republica Moldova, unul dintre savanţii din republică, participant activ la reforma învăţămîntului preuniversitar contribuind în mod substanţial la elaborarea documentelor conceptuale şi normative din învăţămînt: Concepţia învăţământului din R. Moldova; Legea învăţămîntului din R. Moldova; Programul Naţional de dezvoltare a învăţămîntului; Valenţe ale reformei învăţămîntului; Obiective şi finalităţi ale învăţămîntului preuniversitar; Concepţia învăţămîntului special (coordonator şi coautor); Manager al sistemului de învăţămînt şi al programelor de cercetare ştiinţifică; Fondatorul şi coordonatorul cercetărilor psihopedagogice speciale din R. Moldova (diagnosticarea şi recuperarea deficienţelor de auz, bazele psihofiziologice ale activităţii de muncă în cazul deficienţelor auditive); coordonatorul şi consultantul naţional al concepţiilor şi programelor de Stat „Educaţia pentru toţi”, Educaţia incluzivă, autorul şi coordonatorul editării unor manuale în Managementul Educaţiei pentru formarea profesională continuă la distanţă, autor al standardelor pentru Învăţămîntul continuu. Este cunoscut peste hotarele ţării ca fiind un expert al colaborării cu multe instituţii internaţionale în problemele educaţionale.
     Contribuţii ştiinţifice şi didactice: Realizează cercetări în diverse domenii de ştiinţă precum medicină, psihologie, pedagogie. În medicină stabileşte bazele psihofiziologice şi igienice ale organizării muncii în pomicultură, teoriile microcirculaţiei sangvine, metodologii de profilaxie a a maladiilor profesionale etc. În psihologie este preocupat de dezvoltarea teoriei psihocomportamentale, teoriei mobilităţii funcţionale a receptorilor; stabilirea relaţiei intersenzoriale la persoanele cu deficienţe de auz; propune modele de dezvoltare a limbajului la copiii cu disabilităţi; dezvăluie particularităţile de dezvoltare a psihomotricităţii copiilor cu cerinţe educative speciale (CES); elucidează particularităţile psihologice ale dezvoltării persoanelor în situaţii sociale deosebite, metodologii de diagnosticare a proceselor fiziologice, psihologice în diferite situaţii ale activităţii umane, organizarea procesului de educaţie în dependenţă de particularităţile de dezvoltare, vîrstă, stările psihosomatice; argumentează modele eficiente de recuperare a dezvoltării psihofizice şi de adaptare socioprofesională a elevilor în procesul pregătirii profesionale; propune un şir de modele de schimbare a condiţiilor de educaţie a copiilor cu CES, modernizare a sistemului de formare profesională şi integrare socioprofesională; dezvăluie posibilităţile psihologice şi pedagogice de formare continuă a personalităţii umane, demonstrînd rolul motivaţiei, condiţiilor socio-pedagogice în formarea personalităţii, rolul orientării profesionale, consilierii şcolare în determinarea carierei. Cercetările pedagogice stabilesc bazele ştiinţifice de dezvoltare a sistemului de învăţămînt din Moldova, importanţa pregătirii profesionale a cadrelor manageriale pentru asigurarea calităţii educaţiei; fundamentează strategiile de formare profesională iniţială şi continuă; stabilesc modele psihofiziologice de optimizare şi eficientizare a educaţiei tehnologice, formării profesionale; prezintă tehnologia elaborării standardelor, evaluării şi dezvoltării curriculumului în sistemul de educaţie; definesc cadrul conceptual pentru dezvoltarea şi implementarea modelului de educaţie pentru toţi, educaţiei incluzive , integrării profesionale a personalor cu CES.
     Pregăteşte cadre calificate în domeniile pedagogiei şi psihologiei prin doctorat: doctori habilitaţi şi 35 doctori şi prin cursurile susţinute la pregătirea iniţială şi continua a specialiştilor în psihologie, psihopedagogie, pedagogie, managementul educaţional, marketing educaţional etc. A elaborat peste 200 publicaţii ştiinţifice. Este autor/coautor al multor programe de dezvoltare şi modernizare a sistemului de învăţământ din Moldova (Concepţia dezvoltării învăţămîntului din Moldova – 1994; Strategia de dezvoltare a învăţămîntului din Moldova 1995 – 2000 – 1995; Concepţia dezvoltării învăţămîntului special – 1995; Legea învăţămîntului – 1994; Strategia naţională „Educaţie pentru toţi” – 2004; Planul de acţiuni „Educaţie pentru toţi” – 2005; Concepţia educaţiei incluzive (proiect) – 2008 etc.). 
     Îşi desfăşoară activitatea în diverse grupuri profesionale în calitate de preşedinte, membru: Asambleia Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Consiliul Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat în psihologie şi psihopedagogie; Consiliul Naţional pentru Decernarea Premiilor de Stat; Comisia de atestare a cadrelor în domeniul psihologiei şi psihopedagogiei; Seminarele Ştiinţifice de Profil în Pedagogie şi Psihologie.