INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
organizează în perioada 18-19 octombrie 2013
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

„Educaţia pentru dezvoltare durabilă: 
inovaţie, competitivitate, eficienţă”

Cadrul orientativ al dezbaterilor:
 • Paradigme, metode şi tehnici inovative în educaţie.
 • Consultanţa şi consilierea procesului de dezvoltare a personalităţii elevului în contextul sociocultural modern.
 • Socializarea elevilor din perspectiva modernizării procesului educaţional.
 • Optimizarea procesului educaţional din perspectiva pedagogiei competenţelor.
 • Modele de integrare naţional-europeană a valorilor educaţiei în învăţământ.
 • Managementul educaţional – baza calităţii şi eficacităţii educaţiei.
Limbile de lucru ale conferinţei: română, engleză, franceză, rusă.
Cerinţe de redactare:
 • Textul va ocupa până la cinci pagini format A4 complet dactilografiate, corp de litere 11, spaţiu între linii – 1,15, cu alineatul de 1 cm, font Times New Roman. Se păstrează câmp a câte 2 cm.
 • A se indica: titlul lucrării (cu majuscule), prenumele şi numele autorului/ autorilor, titlul ştiinţific şi afilierea.
 • Lucrarea va avea (obligatoriu) un rezumat în limba engleză/ franceză.
 • Tabelele şi figurile se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.
 • Citările inserate în text vor corespunde referinţelor respective din lista bibliografică, anexată în ordine alfabetică la sfârşitul articolului.
Participanţi de peste hotare vor completa şi Formularul de participare, care urmează a fi expediat ataşat.
Termenul limită de depunere a lucrărilor – 20 august 2013.

Taxa de participare:
Participanţi din ţară
Cuantumul plăţilor
Participare
100 lei
Participare (CD)
120 lei
Participare (CD, volum)
300 lei
Participanţi de peste hotare

Participare
10 euro
Participare (CD)
12 euro
Participare (CD, volum)
25 euro
 
Taxa de participare va fi achitată direct la Contabilitatea IŞE sau 
prin transfer în lei:
 • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
 • Cod fiscal 1011601000114;
 • Cont bancar 3359502;
 • Cont trezorerial 440115101263114;
 • Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
 • Codul băncii TREZMD2X.
Transferul în euro: 
 • Beneficiary: MF-TT Chişinău-bugetul de stat, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Cod IBAN Eur: MD60 BE00 0226 4401 9783 0164
 • Beneficiary Bank: Banca de Economii S.A., Branch no.1 Chisinau, Chisinau, Moldova
 • Correspodent Bank: Commerzbank G, Frankfurt am Main, Germany
 • SWIT Code: COBADEFFX
 • Correspodent Account: 400886819201.
Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de: respectarea cerinţelor specificate, plata taxei de publicare şi onorarea termenului-limită de depunere a acestora.
Comitetul organizatoric
 
Adresa de contact: 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
str. Doina, nr. 104, Chişinău, MD-2059, Republica Moldova
Tel: +373 22 400 700; Fax: +373 22 459854; 
e-mail: ise@ise.md, stelaluca10@gmail.com