INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

anunţă concurs pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat,

pentru anul de studii 2013-2014

Pedagogie generală, Psihologie socială, Teoria şi metodologia educaţiei preşcolare


Admiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008.

La concursul de admitere pot participa candidaţii cu media generală de studii nu mai mică de 8,0 şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9,0;

Actele necesare pentru admitere:

  • diploma de studii superioare: de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic şi foaia matricolă la ea (copia legalizată şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
  • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
  • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului ştiinţific al facultăţii/ instituţiei prin care se confirmă recomandarea candidatului la studii prin doctorat sau recomandaţiile a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
  • curriculum vitae;
  • copia buletinului de identitate;
  • extras legalizat din carnetul de muncă;
  • 3 fotografii 3x4.

La studii prin doctorat cu frecvenţă redusă, pot candida numai persoane care activează în instituţii de învăţămînt sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.

Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii în bază de contract, contra plată.

Candidaţii la doctorat susţin 2 examene: la specialitate şi la una din limbile moderne.

Cererile de admitere la concurs se depun în perioada 3-24 septembrie 2013.

Candidaţii la studii prin doctorat şi postdoctorat depun actele de admitere la concurs în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, pe adresa str. Doina 104, et.2, bir. 211, tel: 022 466 905.

Examenele de admitere se vor desfăşura în perioada4-15 octombrie 2013.

Studiile încep la 1 noiembrie.

Notă. Candidaţii la postdoctorat depun suplimentar:

copia legalizată a Diplomei de doctor în ştiinţe;

lista lucrărilor publicate după susţinerea tezei de doctor;

certificat despre salariul mediu pentru ultimul an de activitate, primit pînă la înscrierea la postdoctorat.