Se anunţă susţinerea tezei de doctor în pedagogie
Pretendent: Braghiş Maria 
Conducător ştiinţific: Cuzneţov Larisa, dr. hab. în pedagogie, prof. univ. 
Consiliul Ştiinţific Specializat D 38 13.00.01 – 51, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
Tema tezei:  Strategii pedagogice de optimizare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate în treapta învăţământului primar 
Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală
data: 11 octombrie 2013 
Ora: 14.00
Local:  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104, Chişinău

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei
Braghiş M. Modalităţi de implicare a părinţilor în dezvoltarea intelectuală a elevilor de vârstă şcolară mică. Chişinău: Univers Pedagogic, 2009, nr.2, p. 57- 65.
Braghiş M. Practici de optimizare a parteneriatului educaţional la treapta învăţământului primar. În: Studia Universitatis, Seria Ştiinţe ale educaţiei, anul IV, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2010, nr.5 (35), p. 157-164.
Braghiş M. Aspectul polifuncţional al parteneriatului şcoală-familie-comunitate. În: Didactica Pro, nr.1 (65),  Chişinău, 2011, p. 39 - 43.
Braghiş M. Aspecte ale parteneriatului educaţional: deschidere spre formarea de competenţe educative la elevii de vârstă şcolară mică prin dezvoltarea interesului pentru lectură. Chişinău: Didactica Pro, nr. 5-6 (75-76), decembrie, 2012, p. 66 -71. 
Braghiş M. Familia în calitate de partener educativ ca factor al inovării educaţiei intelectuale. Chişinău: Univers pedagogic, nr. 1 (37), 2013, p. 65 - 68.
Braghiş M. Parteneriatul şcoală-familie-comunitate în treapta învăţământului primar. Ghid metodologic. Chişinău: CEP USM, 2013. 188 p.

Rezumatul tezei
1.Problematica abordată. Cercetarea contribuie la elaborarea şi fundamentarea teoretică şi praxiologică a strategiilor pedagogice de optimizare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate în treapta învăţământului primar, inclusiv în determinarea dificul-tăţilor la nivelul politicilor educaţionale privind organizarea-desfăşurarea-monitorizarea parte-neriatului educaţional.
2.Conţinutul de bază al tezei. În cadrul cercetării au fost exa¬minate, precizate şi delimitate conceptele de bază, au fost analizate actele normative ce reglementează politicile educaţionale în Republica Moldova, au fost fundamentate şi elaborate strategiile pedagogice de valorificare a calităţii educaţiei  privind formarea-dezvoltarea personalităţii integrale a elevului din treapta învăţământului primar. 
3.Principalele rezultate obţinute constau în cunoaşterea şi valorificarea de către partenerii educaţionali a Modelului pedagogic de optimizare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate, ce include strategia pedagogică generală – formarea-dezvoltarea integrală a personalităţii elevului. Modelul a fost fundamentat şi elaborat ca un construct pedagogic cu destinaţie dublă: una dintre componente este destinată educaţiei/formării părinţilor şi actorilor educativi, alta vizează valorificarea concretă a parteneriatului educaţional dintre părinţi şi agenţii comunitari. Componenta centrală a modelului include condiţiile, principiile şi strategiile pedagogice de optimizare a parteneriatului educaţional.